Voorwaarden bij het gebruik van www.alliance-healthcare.info

Leest u onderstaande tekst ("de Voorwaarden") s.v.p. aandachtig door.

De website www.alliance-healthcare.info is eigendom van Alliance Healthcare B.V. (ingeschreven in het register van de KvK te 's-Hertogenbosch onder nummer 16020758), gevestigd te 's-Hertogenbosch (5222 BE) aan de Pomphoekweg 1.

Door het gebruik van deze website geeft u aan met deze Voorwaarden in te stemmen. Indien u niet gebonden wil zijn aan de Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de diensten of informatie van www.alliance-healthcare.info De inhoud van deze website is slechts bedoeld voor geregistreerde apothekers en apotheekhoudende huisartsen. Indien u geen geregistreerde gebruiker bent dan dient u deze website direct te verlaten.

1. Eigendom en gebruik van de Website

1.1

De informatie en inhoud die is geplaatst op www.alliance-healthcare.info is eigendom van Alliance Healthcare B.V.

1.2

www.alliance-healthcare.info en alle informatie en inhoud anderszins geplaatst op www.alliance-healthcare.info is beschermd door auteursrecht, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Van alle productnamen die genoemd worden op www.alliance-healthcare.info berusten de rechten bij hun respectievelijke eigenaren.

1.3

Kopiëren, printen of downloaden van delen van www.alliance-healthcare.info is alleen toegestaan voor eigen gebruik.

1.4

Alliance Healthcare B.V. is te allen tijde gerechtigd (delen van) de site te wijzigen of te verwijderen. Indien u deze Voorwaarden schendt, is Alliance Healthcare B.V. gerechtigd u de toegang tot en het gebruik van haar website met onmiddellijke ingang te ontzeggen.

2. Garanties, verzekeringen en schadeloosstelling

2.1

Alliance Healthcare B.V. zal alles in het werk te stellen om de site www.alliance-healthcare.info zoveel als mogelijk operationeel te houden. Desondanks kan het gebeuren dat de toegang onderbroken kan worden, dat de inhoud onvolkomenheden bevat en dat er zich vertragingen voordoen.

2.2

Alliance Healthcare B.V. is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van www.alliance-healthcare.info, de hierop aangeboden diensten en/of de getoonde informatie, behoudens voor schade voortvloeiende uit opzet of bewuste roekeloosheid van Alliance Healthcare B.V. Meer in het bijzonder is Alliance Healthcare B.V. niet aansprakelijk voor de hierna genoemde schade en gebeurtenissen.

2.3

Alliance Healthcare B.V. is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte informatie, de kwaliteit van de beveiliging, aangeboden diensten of links van of naar www.alliance-healthcare.info

2.4

Alliance Healthcare B.V. garandeert op geen enkele wijze dat de inhoud van www.alliance-healthcare.info vrij is van virusinfecties of andere destructieve elementen en is niet aansprakelijk voor enige schade die hiermee verband houdt.

2.5

Alliance Healthcare B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten, of uitgaven die verband houden met informatie van www.alliance-healthcare.info die incompleet, incorrect, onnauwkeurig of verouderd is.

2.6

De informatie, bij elkaar gebracht op www.alliance-healthcare.info is niet uitputtend en mag niet gezien worden als vervanging van professioneel advies. Sla nooit medisch advies in de wind dat afwijkt van hetgeen op deze site is vermeld.

2.7

Informatie vermeld op deze site is niet bedoeld als leerstof ten behoeve van medische diagnoses of behandelingen.

3. Verplichtingen van uw kant

3.1

Toegang tot www.alliance-healthcare.info wordt slechts verstrekt aan geregistreerde apothekers en apotheekhoudende huisartsen. U zult geen derden autoriseren om uw password te gebruiken of om namens u gebruik te maken van www.alliance-healthcare.info, behoudens voor zover dit betreft gekwalificeerde werknemers van dezelfde apotheek waar u werkzaam bent. Indien u werknemers van dezelfde apotheek als waar u werkzaam bent autoriseert om uw password te gebruiken bent u volledig verantwoordelijk voor:

  1. de online gedragingen van deze derde;
  2. de controle over de toegang en het gebruik van www.alliance-healthcare.info; en
  3. de consequenties van eventueel misbruik.
3.2

U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het bij registratie aan u toegekende password. Als gevolg daarvan bent u verantwoordelijk voor eventueel ongeautoriseerd gebruik en dient door u opgemerkt ongeautoriseerd gebruik onmiddellijk te worden gemeld aan Alliance Healthcare B.V.

3.3

U gebruikt www.alliance-healthcare.info niet voor illegale doeleinden. Voorts bezigt u op www.alliance-healthcare.info geen teksten die lasterlijk, kwetsend of obsceen overkomen en/of derden in verlegenheid brengen.

3.4

Tijdens de registratieprocedure op deze site verplicht u zich er toe om de gevraagde informatie waarheidsgetrouw, correct, actueel en compleet in te vullen en wijzigingen direct door te geven.

3.5

U vrijwaart Alliance Healthcare B.V. voor alle kosten, waaronder juridische kosten, claims, schadeposten, uitgaven en aansprakelijkheden die voortkomen uit transacties met derden, die zijn geautoriseerd door u of waarvoor u verantwoordelijk bent (bijvoorbeeld als werkgever), dan wel elke andere inbreuk op de door Alliance Healthcare B.V. gestelde Voorwaarden.

4. Algemeen

4.1

Healthcare B.V. heeft het recht om met onmiddellijke ingang de toegang tot www.alliance-healthcare.info uit te stellen, te beperken of te beëindigen zonder opgave van redenen.

4.2

Deze Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De Voorwaarden kunnen worden aangevuld of veranderd om specifieke diensten of producten binnen de juiste voorwaarden te kunnen aanbieden.

Door www.alliance-healthcare.info te blijven gebruiken wordt u geacht ook de gewijzigde Voorwaarden te accepteren. De laatste versie van de Voorwaarden vindt u op de pagina “voorwaarden” welke toegankelijk is via de vaste link onderaan elke pagina.

4.3

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Ieder geschil tussen partijen ter zake van deze voorwaarden zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.

4.4

Dagelijks wordt er tussen 22.00 uur en 02.00 uur een back-up gemaakt van de website. Tijdens deze periode is het niet mogelijk een actuele prijs en voorraad check uit te voeren. Bestellingen en wijzigingen op de orders die in de tussenliggende periode worden uitgevoerd worden vast gehouden in een buffer en na 02.00 uur alsnog uitgevoerd.

5. Online producten bestellen

5.1

De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Alliance Healthcare B.V. zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tot stand gekomen of gedaan via www.alliance-healthcare.info.

5.2

Elke productorder, geplaatst middels www.alliance-healthcare.info ontvangen door Alliance Healthcare B.V. en in overeenstemming met de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Alliance Healthcare B.V wordt beschouwd als een overeenkomst tussen u en Alliance Healthcare B.V., ingeschreven bij de KvK te Den Bosch onder nummer 16020758.

5.3

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en kunnen onderhevig zijn aan speciale voorwaarden of condities.

6. Informatie

6.1

De inhoud op www.alliance-healthcare.info is samengesteld uit diverse bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van enige op deze site gepubliceerde informatie, waaronder doch niet beperkt tot productinformatie, medische informatie en nieuwsberichten.

6.2

De informatie, gepubliceerd op www.alliance-healthcare.info kan inhoudelijke onvolkomenheden en/of spellingsfouten hebben en kan gedateerd zijn. Alliance Healthcare B.V. garandeert op geen enkele wijze de juistheid, compleetheid, betrouwbaarheid of actualiteit van deze informatie.

Please ignore